TÖÖTASU VÄHENDAMINE KOLMEKS KUUKS TÖÖANDJAST MITTEOLENEVATEL MAJANDUSLIKEL ASJAOLUDEL (TLS § 37)

02.04

Tööandja ja töötaja vaheline kokkulepe on rusikareegel sõlmitud töölepingu muutmise korral, kuid töölepingu seadus (TLS) seab sellele reeglile ühe erandi. TLS § 37 sätestab, et kui tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd, võib ta töötasu kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul vähendada mõistliku ulatuseni, kuid mitte alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära, kui kokkulepitud töötasu maksmine oleks tööandjale ebamõistlikult koormav.

Tuginedes eeltoodud sättele on töötasu vähendamiseks vajalik eeltingimuste olemasolu:

  1. tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd;
  2. kokkulepitud töötasu maksmine on tööandjale ebamõistlikult koormav.

COVID-19 viiruse ulatuslik levik on tööandjale selline ettenägematu asjaolu, mis võib tingida tööandjale ühepoolse õiguse alandada töötajate töökoormust ning töötasukuni kolmeks kuuks. Sellist ühepoolset õigust võib töötaja kasutada, kui töölepingus kokkulepitud töötasu maksmine on tööandjale ebamõistlikul koormav. Tasu ebamõistlikku koormavust tööandjale tuleb hinnata iga üksikjuhtumi pinnalt ning ühest vastust mõistele on pea ilmvõimatu anda. Töötasu ei saa aga vähendada juhul, kui tööandja omab ta piisavalt rahalisi vahendeid töötasu maksmiseks ning puudub legitiimne vajadus töötasualandamiseks.

Tööandja on kohustatud enne töötasu vähendamist:

  • pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd, millise täitmiseks on töötajal vajalikud oskused ja teadmised;
    • informeerima usaldusisikut või viimase puudumisel töötajaid ning konsulteerima nendega töötajate usaldusisiku seaduses sätestatud korras.

Vastavalt töötajate usaldusisiku seadusele (TUIS § 19) hõlmab konsulteerimine endas usaldusisiku või tema puudumisel töötajate ja tööandja vahelist seisukohtade vahetamist ning dialoogi pidamist asjakohasel tasandil, mis võimaldab usaldusisikul või töötajatel avaldada arvamusi ning saada tööandjalt põhjendatud vastuseid avaldatud arvamustele eesmärgiga jõuda kokkuleppele.

Tööandja kohustus kaasata informeerimise ja konsulteerimise kaudu usaldusisikut või viimase puudumisel töötajaid, on seatud eesmärgiga tagada lahendus, mis võtab arvesse nii tööandja kui ka töötajate seisukohti. Tasu ajutisest alandamisest tekkivate võimalike vaidluste lahendamiseks tuleks dokumenteerida ka informeerimine ning konsulteerimine.

Töötasu vähendamisest on tööandja kohustatud teavitama vähemalt 14 kalendripäeva ette. Töötajatel, kelle töötasu vähendatakse vastavalt TLS §-le 37, on õigus tööleping üles öelda teatades sellest viis tööpäeva ette.

Töötasu vähendamise korral tuleb tööandjatel silmas pidada, et töötasu ei ole lubatud vähendada alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära. 2020. aastal on töötasu alammääraks 584€ (3.48€/h).

Olukorras, kus tööandja on vähendanud töötaja töötasu tuginedes TLS §-le 37, on tööandja kohustus jätkata töölepingus kokkulepitud tasu maksmist koheselt pärast tavapärase töömahu taastumist.