Alates 01.10.2015 raskendatakse oluliselt elatise maksmisest kõrvale hoidvate isikute olukord

30.05

Alates 01.10.2015 raskendatakse oluliselt elatise maksmisest kõrvaldhoidvate isikute olukord.  Täitemenetluse seadustikku täiendatakse uue peatükiga, mille kohaselt saab kohus elatise mõjuva põhjuseta tasumata jätmise korral peatada võlgniku jahipidamisõiguse, mootorsõiduki juhtimisõiguse, väikelaeva ja jeti juhtimisõiguse ning peatada kalastuskaardi, relvaloa ja relvasoetamisloa kehtivuse või keelata nimetatud õiguste andmise.

Lapse elatisnõude aegumistähtaeg pikeneb kolmelt aastalt kümnele. Ka kõrgkoolis õppival täisealisel isikul on kuni 21. eluaastani õigus nõuda vanemalt elatist.

Kohtutäitur peab elatise võlgnikuga regulaarselt ühenduses olema, et selgitada välja, miks võlgnik ei täida lapse ülalpidamiskohustust. Lisaks peab kohtutäitur võlgniku valduses olevaid ruume ja maatükki regulaarsemalt läbi otsima arestitava vara leidmiseks ning selle müümiseks, kui muud täitetoimingud pole pika aja jooksul võimaldanud elatist sisse nõuda.

Allikas: Riigi Teataja