Alates 24.05.2020 kehtib lihtsustatud kord koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel ka juhul, kui äriühingu põhikirjas seda pole sätestatud.

27.05

Kuni 23.05.2020 kehtis kord, et elektrooniline hääletamine nii äriühingute kui ka korteriühistute organite koosolekutel osalemiseks ja otsuste vastuvõtmiseks elektrooniliste vahendite abil oli võimalik vaid siis, kui see oli põhikirjas konkreetselt sätestatud.

Alates 24.05.2020 kehtiva tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) kohaselt võivad äriühingute organite liikmed organi koosolekul osaleda ja hääletada elektrooniliste vahendite abil igakordselt ka siis, kui seda vastav põhikiri ei sätesta.

Kokkuvõtvalt kehtib nüüdsest kord, et juriidilise isiku organi liige võib organi koosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab organi liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada, kui seaduse või juriidilise isiku põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

Elektrooniliste vahendite abil peetavale koosolekule kohaldatakse vastava organi koosoleku otsuse tegemise kohta sätestatut.

Oluline on tähele panna, et lisaks eeltoodud üldnormile on otsuste vastuvõtmisel teatud erisused äriühingute lõikes, samuti korteriühistute puhul, mida igakordselt tuleks eraldi arvestada.