Äripäev avaldas ebaõigete andmete ümberlükkamise teate vandeadvokaatide Paavo Koch’i ja Tambet Mullari kohta

13.05

Harju Maakohus on oma 31.03.2015 otsusega tsiviilasjas nr 2-14-57035 rahuldanud vandeadvokaatide Kari-Paavo Koch’i ja Tambet Mullari hagi AS-i Äripäev vastu ebaõigete andmete ümberlükkamise nõudes. Kohus otsustas:

  1. Kohustada AS-i Äripäev lõpetama kahju tekitav käitumine ning kohustada AS-i Äripäev oma kulul 15 kalendripäeva jooksul, arvates kohtuotsuse jõustumisest, lisama võrguväljaandes www.ap3.ee püsiva viite kohtuotsusele käesolevas tsiviilasjas järgmistele artiklitele ja saatele:
  2. Kohustada AS-i Äripäev oma kulul ümber lükkama 15 kalendripäeva jooksul, arvates kohtuotsuse jõustumisest, ebaõige faktiväide Raadio Kuku saates „Äripäev Eetris“ järgnevalt: „AS Äripäev on Raadio Kuku 15. juuli 2014 saates „Äripäev Eetris“ esitanud väite, mille kohaselt Jürgen Järvik on kasutanud vandeadvokaate Kari-Paavo Kochi ja Tambet Mullarit ka minevikus oma skeemides, et peita oma ärihuve. Selline väide on eksitav ja ei vasta tegelikkusele.“
  3. Kohustada AS-i Äripäev oma kulul avaldama 15 kalendripäeva jooksul, arvates kohtuotsuse jõustumisest, Äripäeva võrguväljaandes (www.ap3.ee) esileheküljel kestvusega vähemalt viis (5) tööpäeva ja paberväljaandes artiklite kaupa samal viisil, kui avaldati paberväljaandes 11. juuli 2014 artiklid „Skeem: kütus „pesti“ maksudest puhtaks“ ja „Müsteerium: Miks Järvik kahtlustusest pääses?“ (sama värv, sama kirjatüüp, sama asukoht väljaandes, sama kirjasuurus ja visuaalne paiknemine) ebaõigete väidete ümberlükkamise avaldused järgmisel kujul: „AS Äripäev on 11. juuli 2014 ajalehes Äripäev artiklis „Skeem: kütus „pesti“ maksudest puhtaks“ avaldanud väite, mille kohaselt Jürgen Järviku huve on väidetavas maksupettuse skeemis esindanud teiste hulgas advokaadid Kari-Paavo Koch ja Tambet Mullari. Selline väide on eksitav ja ei vasta tegelikkusele. Lisaks võib ajalehe Äripäev 11. juuli 2014 artiklitest „Skeem: kütus „pesti“ maksudest puhtaks“ ja „Müsteerium: Miks Järvik kahtlustusest pääses?“ jääda mulje justnagu oleksid vandeadvokaadid Kari-Paavo Koch ja Tambet Mullari teadlikult ja artiklites nimetatud isikutega kooskõlastatult osalenud artiklites kajastatud väidetavas maksupettuse skeemis. Selline väide on samuti eksitav ja ei vasta tegelikkusele.“ – ajalehe Äripäev 11. juuli 2014 artikkel „Skeem: kütus „pesti“ maksudest puhtaks“ ajalehe Äripäev 11. juuli 2014 artikkel „Müsteerium: Miks Järvik kahtlustusest pääses?“; veebilehel http://podcast.kuku.ee/2014/07/15/aripaev-eetris-2014-07-15/ olev 15. juuli 2014 saade „Äripäev Eetris“.
  4. Kohustada AS-i Äripäev esitama oma kulul 15 kalendripäeva jooksul, arvates kohtuotsuse jõustumisest, Interneti teabeotsingusüsteemidele Google, AltaVista ja Yahoo taotlus Kari-Paavo Kochi ja Tambet Mullari au teotavate ebaõigete faktiväidete avaldamise lõpetamiseks.

09.05.2015 avaldati ajakirjas Äripäev alljärgneva teate:

http://www.aripaev.ee/uudised/2016/05/09/ebaoige-vaite-umberlukkamise-teade