Tarbijat ebamõistlikult kahjustav viivisemäära kokkulepe tüüptingimusena on tühine

12.07

Riigikohtu tsiviilkolleegium analüüsis 10. mai 2016. a otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-25-16 küsimust tarbijaga sõlmitud lepingus sisalduva tüüptingimuse kehtivusest, mis näeb ette seaduses sätestatust oluliselt kõrgema viivisemäära.

Kolleegium leidis esmalt, et tarbijat ebamõistlikult kahjustavat viivisemäära ette nägev tüüptingimus tuleb lugeda tühiseks VÕS § 42 lg 1 ja lg 3 p 5 alusel. VÕS § 42 lg 1 näeb ette, et tüüptingimus on tühine, kui see kõiki lepinguga seotud olulisi asjaolusid arvestades kahjustab teist lepingupoolt ebamõistlikult. VÕS § 42 lg 3 p 5 sätestab, et ebamõistlikult kahjustav on tüüptingimus, millega nähakse ette, et teine lepingupool peab oma kohustuse rikkumise korral maksma tingimuse kasutajale ebamõistlikult suurt leppetrahvi, ebamõistlikult suurt kindlaksmääratud suuruses kahjuhüvitist või muud hüvitist, või kui teiselt lepingupoolelt võetakse võimalus tõendada tegeliku kahju suurust.

Kolleegium selgitas, et viivisemäära mõistlikkuse hindamisel tuleb arvestada iga konkreetse kaasuse asjaolusid ja seejuures võrrelda lepingus kindlaksmääratud ja seaduses sätestatud viivisemäära vahelist proportsiooni. VÕS § 113 lg 1 järgi loetakse viivise määraks VÕS §-s 94 sätestatud intressimäär, millele lisandub kaheksa protsenti aastas. VÕS § 94 lg 1 järgseks intressimääraks on poolaasta kaupa Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit.

Siiski seadis Riigikohus orientiiri, mille kohaselt tuleks eelduslikult hinnata VÕS § 42 lg 3 p 5 ja § 42 lg 1 järgi tühiseks vähemalt selline tarbijaga sõlmitud viivisekokkulepe, kus kokkulepitud viivisemäär ületab kolmekordset seadusjärgset viivisemäära. Seaduses sätestatut kuni kolmekordselt ületav lepinguline viivisemäär täidab oma eesmärgi ning ei kahjusta samas tarbijat ebamõistlikult.

Riigikohus luges viidatud kaasuses seadusjärgset viivisemäära ligi 20 korda ületava viivisemäära kokkuleppe kui tarbijat ebamõistlikult kahjustava tüüptingimuse tühiseks. Tühise tüüptingimuse korral on võlausaldajal võimalik nõuda viivist seaduses ette nähtud määras.